माहिती भरा
॥ प्रज्वलितो ज्ञानमय : प्रदीप : ॥

श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी,फलटणचे

सौ. वेणूताई चव्हाण हायस्कूल, तरडगाव ता.फलटण जि.सातारा एसटी स्टँड शेजारी, तरडगाव ता.फलटण जि.सातारा
विद्यार्थ्याचे नांव : शहा सम्यक संतोष. इयत्ता : नववी तुकडी : शहा सम्यक संतोष.
हजेरी क्रमांक : 16 परीक्षा क्रं : 9216 जनरल रजिस्टर नंबर : 9239
जन्म तारीख : 28-01-2007 वय : 15 पालकाचे नांव : शहा संतोष
आईचे नांव : सौ.सुनंदा पालकांचा व्यवसाय : मोबाइल नं : 8275369013
पत्ता : मु/पो तरडगाव ता. फलटण जि. सातारा वर्ष : 2019-20
   
अ.नं  विषय  पैकी गुण  प्राप्त गुण 
1 मराठी 167  72 
2 हिंदी 167  78 
3 इंग्रजी 167  107 
4 गणित 167  84 
5 विज्ञान व तंत्रज्ञान 167  97 
6 सामाजिक शास्त्र 167  63 
7 तांत्रिक    
8 शा. शिक्षण व आरोग्य 
9 स्व-विकास व कलारसास्वाद  -
10 समाजसेवा/M.C.C  -
  एकूण गुण 1002 501
टक्केवारी : 50.00 % शेरा- उत्तीर्ण:  
उपस्थिती
 महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टें. ऑक्टो. नोव्हें. डिसें. जाने. फेब्रु. मार्च एप्रिल मे एकूण
 कामाचे दिवस                        
 हजर दिवस                        
शाळा सुरू होण्याची वेळ यथावकाश शासनाच्या निर्णयानुसार कळविण्यात येईल.मा.उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी. -६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता ९ वी ची लेखी परीक्षा रद्द करून सत्र १ परीक्षा व सत्र २ मधील चाचण्या, प्रात्य/तोंडी काम इ. अंतर्गत मूल्यमापनातील प्राप्त गुणांच्या आधारे वर्गोन्नती देण्याबाबतच्या आदेशान्वे सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र १ मध्ये प्राप्त गुण व सत्र २ मधील संपादन केलेल्या अंतर्गत गुण नोंदीच्या आधारे तयार केलेले आहे. शाळा सुरू होण्याची वेळ यथावकाश शासनाच्या निर्णयानुसार कळविण्यात येईल.वर्गशिक्षकतपासनीसपरीक्षा विभागपर्यवेक्षक/उपमुख्याध्यापकमुख्याध्यापकाची सही