माहिती भरा
॥ प्रज्वलितो ज्ञानमय : प्रदीप : ॥

श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी फलटणचे

सौ. वेणूताई चव्हाण गर्ल्स हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज फलटण.
विद्यार्थ्याचे नांव : धोत्रे नंदिनी अनिल इयत्ता : आठवी तुकडी :  धोत्रे नंदिनी अनिल
हजेरी क्रमांक : 9 परीक्षा क्रं : 8209 जनरल रजिस्टर नंबर : 9525
जन्म तारीख : 29-11-2009 वय : 14 पालकाचे नांव : अनिल शिवाजी धोत्रे
आईचे नांव : उज्वला पालकांचा व्यवसाय : मजुरी मोबाइल नं : 8459852859
पत्ता : शिवाजीनगर फलटण वर्ष : 2019-20
अ.नं  विषय  प्रथम सत्र श्रेणी  द्वितीय सत्र श्रेणी  वर्णनात्मक नोंदणी [प्रथम सत्र]  वर्णनात्मक नोंदणी [द्वितीय सत्र] 
1 प्रथम भाषा [मराठी]  अ-२   अ-१  
विशेष प्रगती
वाचनाची आवड आहे.
# आवड / छंद #
वाचन करणे .
सुधारणा आवश्यक
गणिती उदाहरणांचा सराव करावा.
विशेष प्रगती
त्रिकोणाचे प्रकार समजते. पायाथागोरासाचे सूत्र सांगते.
# आवड / छंद #
वाचन करणे .
सुधारणा आवश्यक
नियमित गणिती उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा
2 द्वितीय भाषा [हिंदी/संस्कृत (संयुक्त)]   ब-२     अ-१  
3 तृतीय भाषा [इंग्रजी]   ब-१     अ-१  
4 गणित   क-१     अ-१  
5 सा. विज्ञान / प . अभ्यास १ / २   क-२     ब-१  
6 समाजशास्त्र   ब-१     अ-१  
7 कला   अ-२     अ-२  
8 कार्यानुभव / तांत्रिक   अ-२     अ-२  
9 आरोग्य व शा. शिक्षण   अ-२     अ-१  
8 एम.सी.सी / जी.जी        
वार्षिक निकाल : उत्तीर्ण/अनुउत्तीर्ण
मा.उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी.-६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता १ ली ते ८ वी अखेरच्या लेखी परीक्षा रद्द करून आकारिक मूल्यमापनवर आधारित वर्गोन्नती देणेबाबतच्या आदेशान्वये सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र २ मधील संपादन केलेल्या आकारिक नोंदणी आधारे तयार केलेले आहे
उपस्थिती
महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टें. ऑक्टो. नोव्हें. डिसें. जाने. फेब्रु. मार्च एप्रिल मे
कामाचे दिवस                        
हजर दिवस                        वर्गशिक्षकतपासनीसपरीक्षा विभागपर्यवेक्षक/उपमुख्याध्यापकमुख्याध्यापकाची सही