माहिती भरा
॥ प्रज्वलितो ज्ञानमय : प्रदीप : ॥

श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी फलटणचे

सौ. वेणूताई चव्हाण हायस्कूल, तरडगाव
विद्यार्थ्याचे नांव : शहा संमेक इयत्ता : आठवी तुकडी : शहा संमेक
हजेरी क्रमांक : 50 परीक्षा क्रं : 8250 जनरल रजिस्टर नंबर : 1234
जन्म तारीख : 13-11-2007 वय : 13 पालकाचे नांव :
आईचे नांव : पालकांचा व्यवसाय : मोबाइल नं :
पत्ता : वर्ष : 2019-20
अ.नं  विषय  प्रथम सत्र श्रेणी  द्वितीय सत्र श्रेणी  वर्णनात्मक नोंदणी [प्रथम सत्र]  वर्णनात्मक नोंदणी [द्वितीय सत्र] 
1 प्रथम भाषा [मराठी]     अ-१  
विशेष प्रगती
# आवड / छंद #
सुधारणा आवश्यक
विशेष प्रगती
गणिती क्रिया अचूक करतो, प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो
# आवड / छंद #
गोष्टींची पुस्तके वाचने
सुधारणा आवश्यक
इंग्लिश शब्दकोश वाढवावा
2 द्वितीय भाषा [हिंदी/संस्कृत (संयुक्त)]       अ-२  
3 तृतीय भाषा [इंग्रजी]       अ-२  
4 गणित       अ-२  
5 सा. विज्ञान / प . अभ्यास १ / २       ब-१  
6 समाजशास्त्र       अ-२  
7 कला       अ-२  
8 कार्यानुभव / तांत्रिक       अ-१  
9 आरोग्य व शा. शिक्षण       अ-१  
8 एम.सी.सी / जी.जी        
वार्षिक निकाल : उत्तीर्ण/अनुउत्तीर्ण
मा.उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी.-६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता १ ली ते ८ वी अखेरच्या लेखी परीक्षा रद्द करून आकारिक मूल्यमापनवर आधारित वर्गोन्नती देणेबाबतच्या आदेशान्वये सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र २ मधील संपादन केलेल्या आकारिक नोंदणी आधारे तयार केलेले आहे
उपस्थिती
महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टें. ऑक्टो. नोव्हें. डिसें. जाने. फेब्रु. मार्च एप्रिल मे
कामाचे दिवस                        
हजर दिवस                        वर्गशिक्षकतपासनीसपरीक्षा विभागपर्यवेक्षक/उपमुख्याध्यापकमुख्याध्यापकाची सही