Fill Details
॥ प्रज्वलितो ज्ञानमय : प्रदीप : ॥

श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी फलटणचे

सौ. वेणूताई चव्हाण गर्ल्स हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज फलटण.

Annual Progress Card

Class Teacher: Year : 2019-20 Standard :आठवी Division :B
Student's Name : धोत्रे नंदिनी अनिल Standard : आठवी Division : B
 धोत्रे नंदिनी अनिल
Roll No : 9 Exam No : 8209 GRN No : 9525
Birth Date : 29-11-2009 Age : 14 Parent's Name : अनिल शिवाजी धोत्रे
Mother's Name : उज्वला Parent's Occupation : मजुरी Contact No : 8459852859
Address : शिवाजीनगर फलटण Year : 2023-24
S.No Subject Out Of Marks Obtained Marks Grade
  Total       
Percentage : 0.00 % Remark : PASS Note:- College Will Reopen Date Informed Later
मा.उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी. -६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता ११ वी ची लेखी परीक्षा रद्द करून सत्र १ परीक्षा व सत्र २ मधील चाचण्या, प्रात्य/तोंडी काम इ. अंतर्गत मूल्यमापनातील प्राप्त गुणांच्या आधारे वर्गोन्नती देण्याबाबतच्या आदेशान्वे सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र १ मध्ये प्राप्त गुण व सत्र २ मधील संपादन केलेल्या अंतर्गत गुण नोंदीच्या आधारे तयार केलेले आहे. शाळा सुरू होण्याची वेळ यथावकाश शासनाच्या निर्णयानुसार कळविण्यात येईल.

CLASS TEACHER

CHECKER

HOD

SUPERVISOR /
VICE-PRINCIPAL

PRINCIPAL