Fill Details
॥ प्रज्वलितो ज्ञानमय : प्रदीप : ॥

श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी,फलटणचे

सौ. वेणूताई चव्हाण हायस्कूल, तरडगाव ता.फलटण जि.सातारा

एसटी स्टँड शेजारी, तरडगाव ता.फलटण जि.सातारा

Annual Progress Card

Class Teacher: Year : 2019-20 Standard :दहावी Division :B
Student's Name : शहा सम्यक संतोष. Standard : दहावी Division : B
शहा सम्यक संतोष.
Roll No : 17 Exam No : 10217 GRN No : 9239
Birth Date : 28-01-2007 Age : 15 Parent's Name : शहा संतोष
Mother's Name : सौ.सुनंदा Parent's Occupation : Contact No : 8275369013
Address : मु/पो तरडगाव ता. फलटण जि. सातारा Year : 2022-23
S.No Subject Out Of Marks Obtained Marks Grade
मराठी  
1 इंग्रजी  
2 हिंदी  
3 सा.विज्ञान  
4 गणित  
5 इतिहास-भूगोल  
6 शा.शिक्षण व आरोग्य  
7 संरक्षण शास्त्र / M.C.C /G.G  
8 जल सुरक्षा  
  Total   
Percentage : 0.00 % Remark : PASS Note:- College Will Reopen Date Informed Later
मा.उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी. -६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता ११ वी ची लेखी परीक्षा रद्द करून सत्र १ परीक्षा व सत्र २ मधील चाचण्या, प्रात्य/तोंडी काम इ. अंतर्गत मूल्यमापनातील प्राप्त गुणांच्या आधारे वर्गोन्नती देण्याबाबतच्या आदेशान्वे सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र १ मध्ये प्राप्त गुण व सत्र २ मधील संपादन केलेल्या अंतर्गत गुण नोंदीच्या आधारे तयार केलेले आहे. शाळा सुरू होण्याची वेळ यथावकाश शासनाच्या निर्णयानुसार कळविण्यात येईल.

CLASS TEACHER

CHECKER

HOD

SUPERVISOR /
VICE-PRINCIPAL

PRINCIPAL