Fill Details
॥ प्रज्वलितो ज्ञानमय : प्रदीप : ॥

श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी फलटणचे

सौ. वेणूताई चव्हाण हायस्कूल, तरडगाव

Annual Progress Card

Class Teacher: Year : 2019-20 Standard :आठवी Division :B
Student's Name : शहा संमेक Standard : आठवी Division : B
शहा संमेक
Roll No : 50 Exam No : 8250 GRN No : 1234
Birth Date : 13-11-2007 Age : 13 Parent's Name :
Mother's Name : Parent's Occupation : Contact No :
Address : Year : 2020-21
S.No Subject Out Of Marks Obtained Marks Grade
  Total       
Percentage : 0.00 % Remark : PASS Note:- College Will Reopen Date Informed Later
मा.उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी. -६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता ११ वी ची लेखी परीक्षा रद्द करून सत्र १ परीक्षा व सत्र २ मधील चाचण्या, प्रात्य/तोंडी काम इ. अंतर्गत मूल्यमापनातील प्राप्त गुणांच्या आधारे वर्गोन्नती देण्याबाबतच्या आदेशान्वे सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र १ मध्ये प्राप्त गुण व सत्र २ मधील संपादन केलेल्या अंतर्गत गुण नोंदीच्या आधारे तयार केलेले आहे. शाळा सुरू होण्याची वेळ यथावकाश शासनाच्या निर्णयानुसार कळविण्यात येईल.

CLASS TEACHER

CHECKER

HOD

SUPERVISOR /
VICE-PRINCIPAL

PRINCIPAL