इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी ( मराठी व सेमी इंग्रजी ) माध्यमासाठी व महाविद्यालयीन स्थरावरील प्रवेश घेण्यासाठी फॉर्म बिनचूक भरणे आवश्यक आहे.
शाळा / महाविद्यालय निवडा


विद्यार्थ्याचे नांव *
आडनाव - विद्यार्थ्याचे नाव - वडिलांचे नाव ( सर्व ENGLISH CAPITAL LETTERS मध्ये )


आडनाव - विद्यार्थ्याचे नाव - वडिलांचे नाव मराठी भाषेतून भरा


आईचे नाव *
फक्त आईचे नाव ( ENGLISH CAPITAL LETTERS मध्ये )


आईचे नाव मराठी भाषेतून भरा


विद्यार्थ्याचा आधार नंबर *
विद्यार्थ्याचा आधार नंबर ( ENGLISH NUMBER मध्ये )


विद्यार्थ्याची जन्मदिनांक *

लिंग * मुलगा मुलगी इतर

दिव्यांग आहे का ? आहे नाही
दिव्यांग असल्यास प्रकार


धर्म *
धर्माची नोंद मराठी भाषेतून करा


जात *
जातीची नोंद मराठी भाषेतून करा


जात प्रवर्ग *
योग्य जात प्रवर्गाची निवड करा


मोबाईल नंबर ( १ ) *


मोबाईल नंबर ( २ )


सन २०२०-२०२१ मध्ये शिकत असलेल्या शाळेचे नाव *
शाळेचे नाव ( ENGLISH CAPITAL LETTERS मध्ये )


कोणत्या इयत्तेत प्रवेश घ्यायचा आहे *


विद्यार्थ्याचा पत्ता *
पत्त्याची नोंद मराठी भाषेतून करा


Remark